ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2564

สำนักงานใหญ่     สาขา

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
โทร. 0 2448 9111 โทรสาร. 0 2448 9098
www.tosh.or.th e-mail : tosh.zeroaccident@gmail.com