กรุณาอ่านคำชี้แจง

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วม

ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2564

  1. เพื่อง่ายต่อการสมัครกรุณาเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการสมัครให้พร้อม (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Checklist เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร)
  2. การสมัครจะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบ สามารถกดบันทึกข้อมูลไว้ก่อนได้
  3. ภายหลังจากสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแนบ หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการสมัครไปยังอีเมล์ท่านลงทะเบียนไว้
  4. ข้อมูลบันทึกและเอกสารแนบ ต้องเป็นข้อมูลจริงสามารถตรวจสอบภายหลังได้ กรณีการให้ข้อมูลเท็จ ในเบื้องต้น สสปท. ขอตัดสิทธิการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การรณรงค์ลดสถิติอุบิติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
โทร. 0 2448 9111 โทรสาร. 0 2448 9098
www.tosh.or.th e-mail : tosh.zeroaccident@gmail.com